نصب-کاشی-دوغابی

نصب کاشی دوغابی

نصب کاشی دوغابی

اتنخاب نوع نصب کاشی به صورت دوغابی و یا چسبی بستگی به شرایط کارگاه، دیوار، جنبه اقتصادی، رفاهی و عوامل دیگر دارد. برای مثال در اجرای کاشی کاری ساختمان های…