Blog

ساخت کاشی

ساخت کاشی

09199352231_ 09122241637، جهت نصب انواع کاشی و سرامیک تماس حاصل فرمایید.

ساخت کاشی:

سراميك ها ممكن است لعاب دار و يا بدون لعاب باشند . لعاب كاشي هادر انوع مختلف در دسترس هستند لعاب مات ، نيمه براق ، براق ، سفيد يا رنگي وگلدار، همچنين خشت كاشي نيز در ابعاد ، اشكال متنوع داراي سطحي صاف يا بر جسته ، زبريا طرحدار مي باشد كه بر حسب مورد ومحل مصرف انتخاب مي شوند . خشك كاشي را كه به آن بسيكوئيت مي گويند به كمك لعاب مورد نظر اندود مي كنند و اين لعاب به صورت گردمخلوط شده در آب به صورت معلق (

 

سوسپانسيون ) مي باشد اندود مي كنند .خشت آماده شدهوارد كوره پيش پخت و سپس كوره اصلي مي شود و پس از پخت درجه بندي و بسته بندي ميگردد . درجه بندي كاشي ها بر اساس كيفيت آن ، در ابعاد خشمك و لعاب كاري تعيين ميگردد . كاشي بايد داراي لبه هاي قائم ، ابعاد دقيق و لعاب يكنواخت و بدون پريدگي وخال باشد كاشي هاي لعابي با ضخامت ۴ تا ۱۲ ميليمتر بر حسب مكان مورد مصرف تهيهمي گردند . نوعي از اين كاشي ها كه سطح زبر تري دارند منحصرا

براي كف استفاده ميشوند سراميك هاي موزائيكي نيز نوعي از سراميك ها هستند كه از قطعاتي با شكل هندسي وكوچك كه به صورت شبكه اي بر روي ورقه اي از كاغذ گراف مخصوص در كنار هم قرار گرفتهاند ، تشكيل مي شوند . اين سراميك ها روي بستري از ملات قرار مي گيرند و پس ازگرفتن ملات ، روي آن را با آب خيس مي كنند تا كاغذ آن جدا شود وسپس با دوغاب دورآنها را پر مي كنند . به طور كلي در مورد كاشي و سراميك بايد مندرجا استانداردشماره ۲۵ ايران رعایت شود .

لعاب

لعاب پوشش شيشه اي است كه به منظورايجادويژگيهايي ازقبيل:زيبايي،نفوذپذيري دربرابررطوبت و…. درسطح بدنه هاي سراميكي ومورداستفاده قرارمي گيرد.لعابها داراي ويژگيهاي مهم زيرمي باشند. ۱- لعابهادرمقابل موادشيميايي باPH اسيدي وقليايي مقاوم هستند. ۲- وجودلعاب،مقاومت به خراشيدگي سراميكها راافزايش مي دهد. ۳- لعابها،مقاومت گرمايي نسبتا مناسبي دارند. فريت

فريت بخش بزرگي ازهرسري مخلوط لعاب راتشكيل مي دهد.فريت معمولا يك تركيب سراميكي است كه پس ازذوب،سردشده وبه تكه هاي شيشه اي تبديل مي گردد. لعاب فريت شده بهترازلعاب خام قابل استفاده است و درنتيجه با دقت بيشتري مي شودآن رابراي ظروف طراحي كرد.چون لعاب فريت شده،مقدارزيادي ازگازهاي نامطلوبي كه بعضي ازمواداوليه درموقع پخت آزاد مي كند،بوسيله پيش ازذوب خارج كرده است،ايجادحباب نكرده وبرروي بيسكويت سراميك،ناصافي ايجاد نمي كند.همچنين عمل فريت كردن باعث كاهش انقباض لعاب درهنگام خشك شدن مي شود.

توليد لعاب فريت معمولا به دوروش رايج انجام مي شود: ۱- Batching. 2- Continuous. درروش نخست مواداوليه درداخل كوره دوارريخته وباحرارت معادل ۱۵۰۰درجه سانتيگراد طي چهارساعت ذوب مي شود.درطي اين زمان كوره هرچندمرتبه خلاف ويا جهت عقربه هاي ساعت چرخيده مي شود تاعمل اختلاط به خوبي صورت گيردمجراي ورودي وخروجي يكي بوده وموادمذاب ازهمان مجراي ورودي مواداوليه تخليه مي شود. اين كوره ها نيازبه كنترل چنداني ندارند.مهمترين فاكتوركنترل كننده دراين كوره ها،دما مي باشد.كه توسط دوربين پيرومترصورت مي گيرد.

درروش پيوسته،باتوجه به اهميت كوره،كليه فرآيندهاي توليدازمرحله انبارومواداوليه درسيلوتا توليدنهايي بصورت تمام اتوماتيك انجام شد.مي توان ازاتاق كنترل،كليه فرآيندها رادرنظرگرفت. خصوصيت اين كوره ها،جريان مداوم وپيوسته مواداوليه طبق وزن لازم وخروج مداوم مذاب ازاين كوره مي باشد.درنتيجه نيازتجهيزات وكنترلهايي داريم كه بتواند چنين فرآيندي راهدايت ومهيا نمايد. به طوركلي مي توان اين روش ساخت رابه ۴ مرحله تقسيم نمود: الف – انبارمواداوليه

ب- مخلوط كردن و آماده فرمول فريت (ميكسر). ج- گداخت مواداوليه براي توليدفريت(كوره ذوب). د- خنك كردن مذاب وبسته بندي. الف) انبارمواداوليه درچنين كارخانه اي انباررامي توان دونوع درنظرگرفت. الف- انبارطولاني مدت: براي نگهداري مواداوليه بيش ازيكماه مي باشد. ب- انبارموقت: سيلوها كه براي نگهداري مواداوليه درهنگام فرآيندپخت مورداستفاده قرارمي گيرد. دراين بخش،هدف انتقال مواداوليه به سيلوها،ابتداي خط توليد فريت مي باشد.مواداوليه اي كه وارد كارخانه مي شودمي توانندبصورت فله يابسته بندي انبارشوند،وليكن رطوبت نسبي انبارمواداوليه

نبايد از۵/۰% تجاوزكند.موادفله اي نيازبه عمليات خاصي قبل ازانتقال ندارد،ولي موادداخل بسته بندي كيسه بايدخارج شوند.اين كارمي توانددستي وياتوسط ماشين مخصوص صورت گيرد. سيستم انتقال به داخل سيلوها معمولا توسط هواي فشرده انجام مي شود.همچنين قبل ازورود مواداوليه به سيلوها مي توان،غربالهاي خاصي راجهت كنترل بهتردانه بندي مواداوليه درنظرگرفت.

سيلوها انباره هاي ذخيره مواداوليه جامدمي باشندكه فلزي مي باشند.هرسيلو مي تواندشامل تجهيزات همزن الكترومكانيكي،(auger)، دريچه هاي تخليه مكانيكي ونيوماتيكي نازل خروجي هوا وابزارآلات دقيق وابسته نظيرسطح سنج(Level gage) باشد.ظرفيت سيلوها بايد طوري انتخاب شودكه جريان يكنواخت مواداوليه دچاراختلال نشودوروندتوليددچارنقص نگردد.معمولا ظرفيت سيلوهارا ۲ برابر ظرفيت توليدي روزانه درنظرمي گيرند. ميكسر: مواداوليه كه درسيلو نگهداري مي شوند تحت اثروزن وكنترل همزن الكترومكانيكي درمخزن اوليه(hopper)،بايكديگرمخلوط مي شوند.اين اختلاط دقيق وكامل نيست بنابراين بايد اين اختلاط دريك ميكسربه روش مكانيكي صورت گيرد.جهت اختلاط خوب،مواداوليه به مقداركم واردميكسر مي گردندودرنتيجه حجم ميكسربسيارپايين بوده ومي بايست به طورمداوم مشغول باشد.سپس موادمخلوط شده توسط هواي فشرده به سيلوي كوره انتقال پيدا مي كندنكته جالب توجه دراين سيلو اين است كه حجم ظرفيت اين سيلونسبت به مخزن اوليه مي تواند ۲ تا ۳برابرباشد. قبل ازواردشدن موادبه داخل كوره،به خاطرجلوگيري ازعدم مرغوبيت محصول وحفظ وكارآيي حرارتي كوره بايدمحل توزين برروي اين موادصورت گيرد.كه اين توزين بهتراست قبل ازعمل اختلاط نيزصورت گيرد.

دراين بخش انتقال موادجامد هم مي تواند توسط هواي فشرده صورت گيردوهم توسط نقاله هاي ارتعاشي. كوره ذوب: به خاطرتشابه فريت وشيشه كوره هاي ذوب،هردو بسيارمشابه يكديگرمي باشند.ابعاداين كوره ها مي تواند از ۸ تا ۷۰مترمربع متناسب با ظرفيت توليدكوره تغيير پيداكند.براي رسيدن به حالت ذوب ماده ونيززمان ماندن درداخل كوره،مواداوليه كه وارد كوره مي شوندبايدداراي دانه بندي ريزي باشند.كه مواداوليه سريعتر ذوب شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.