Blog

سنگ لوح

یک سنگ دگرگون شده ریز بلورین، که اغلب حاصل دگرگوی شیل و دارای کانی های میکا، کلریت و کوارتز است. مهم ترین کاریرد سنگ لوح، پوشش دادن سقف های شیب دار است. سنگ لوح به سه گروه s1. s2. s3 دسته بندی می شود. برای گروه s1 عمر مفید بیش از 70 سال، s2 بین 40 تا 70 سال و  s3  بین 20 تا 40 سال در نظر گرفته می شود.

سنگ لوح استفاده شده در کاربردهای بیرونی در محیط با اتمسفر اسیدی یا در نواحی صنعتی که آلودگی محیط بالا است باید عاری از نوارهای کربن دار باشد. سنگ لوح باید سالم، با دوام عاری از خرده های سنگ، ترک، رگه های باز، حفره ها یا دیگر نواقصی باشد که ممکن است به انسجام ساختاری در زمینه استفاده مورد نظر آسیب رساند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.