Blog

دسته بندی سیمان ها

سیمان های هیدرولیکی به شرح زیر دسته بندی می شوند:

  1. سیمان های پرتلند که در پنج نوع 1 تا 5 طبقه بندی می گردد.
  • سیمان پرتلند نوع یک (I) : یا سیمان پرتلند معمولی که با نماد (پ-1) نشان داده می شود. سیمان پرتلند نوع یک خود به سه نوع (1-325) (1-425) و (1-525)تقسیم می شود.
  • سیمان پرتلند نوع دو (II) : یا سیمان پرتلند اصلاح شده که با نماد (پ-2) نشان داده می شود.
  • سیمان پرتلند نوع سه (III) : یا سیمان زود سخت شونده که با نماد (پ-3) نشان داده می شود.
  • سیمان پرتلند نوع چهار (IV) : یا سیمان با حرارت زایی کم، که با نماد (پ-4) نشان داده می شود.
  • سیمان پرتلند نوع پنج (V) : یا سیمان مقاوم در برابر سولفات که با نماد (پ-5) نشان داده می شود.

 

2. سیمان های آمیخته: که جزء اصلی آنها کلینکر سیمان پرتلند است و دارای مقادیری از مواد مناسب، مانند پوزولان های طبیعی، مصنوعی یا مواد افزودنی ویژه جایگزین سیمان پرتلند است. انواع سیمان های پرتلند آمیخته معمول در ایران عبارت است از: پوزولانی، سرباره ای، بنایی و آهکی (PKZ).

  • سیمان پرتلند پوزولانی: چسباننده هیدرولیکی است، متشکل از مخلوط کامل و یکنواخت سیمان پرتلند و پوزولان، که یا به روش پودر کردن هم زمان کلینکر سیمان پرتلند، پوزولان، و سنگ گچ در آسیاب و یا با سایش جداگانه پوزولان و آمیختن ان با سیمان پرتلند و یا ترکیبی از دو روش، به دست می آید. مطابق استاندارد ملی ایران شماره 3432، سیمان پرتلند پوزولانی بر دو گروه است.

الف) پرتلند پوزولانی (پ-پ) با میزان پوزولان حداقل 5 و حداکثر 15 درصد وزنی سیمان.

الف-2) پرتلند پوزولانی ویژه (پ-پ-و) با میزان پوزولان بیش از 15 تا 40 درصد وزنی سیمان برای ساخت بتن های حجیم به کار می رود. این نوع سیمان معمولا در مواردی که بتن تحت تهاجم شیمیایی قرار می گیرد و نیز برای ساخت بتن های حجیم به کار می رود. این نوع سیمان حرارت هیدراسیون کمی دارد، در برابر املاح شیمیایی مقاوم می باشد و مقاومت فشاری آن در روزهای اولیه (تا سه روز) کم است.

ب) سیمان پرتلند سرباره ای: سیمانی است که از آسیاب کردن مخلوط کلینکر سیمان پرتلند سرباره دانه شده فعال و آمورف و سنگ گچ و یا از مخلوط سیمان پرتلند و پودر سرباره به نسبت های معین به دست می آید. مطابق استاندارد ملی ایران شماره 3517 سیمان سرباره ای بر سه گروه است:

ب-1: سیمان پرتلند سرباره ای (پ-س) با میزان سرباره حداکثر 25 درصد وزنی سیمان.

ب-2: سیمان پرتلند سرباره ای ضد سولفات (پ-س-5) با میزان سرباره 25 تا 70 درصد وزنی سیمان.

ب-3: سیمان سرباره (س) با میزان سرباره بیش از 70 درصد وزنی سیمان.

پ) سیمان پرتلند آهکی: ماده چسباننده هیدرولیکی، از خانواده سیمان پرتلند که از آسیاب کردن مخلوط 6 الی 20 درصد سنگ آهک ویژه همراه با درصد مناسبی سنگ گچ و حداقل 80 درصد کلینکر سیمان پرتلند تولید می گردد. در تولید این نوع سیمان میزان مواد افزودنی حداکثر یک درصد است. مواد افزودنی نباید شدت خوردگی میلگرد را افزایش دهد و یا باعث افت کیفیت سیمان یا ملات و بتن ساخته شده از آن شود.

ت)سیمان بنایی: چسباننده ای هیدرولیکی که در تهیه ملات های مختلف مورد استفاده در بنایی به کار برده می شود. این سیمان از آسیاب کردن مخلوط کلینکر سیمان پرتلند و سنگ آهک طبیعی، یا مخلوط کردن سیمان پرتلند و پودر نرم شده سنگ آهک یا پوزولان های طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گدازی، به نسبت های معین، با رنگ دانه های معدنی به دست می آید.

استفاده از سیمان های بنایی در بتن و بتن آرمه مجاز نیست و آن را فقط در ملات و مانند آن باید به کار برد. برای شناسایی سیمان بنایی و پرهیز از مصرف آن در ساخت بتن، این نوع سیمان ها را رنگی تولید می کنند.

مطابق استاندارد ملی ایران شماره 1-3516 سیمان بنایی بر چهار گروه است:

ت-1: سیمان بنایی نوع (س-ب-ح-5) با حداقل 25 درصد وزنی کلینکر، در این سیمان از ماده حباب زا استفاده می شود.

ت-2: سیمان بنایی نوع (س-ب-ح-12/5) با حداقل 40 درصد وزنی کلینکر، در این سیمان از ماده حباب زا استفاده می شود.

ت-3: سیمان بنایی نوع (س-ب-12/5) با حداقل 40 درصد وزنی کلینکر.

ت-4: سیمان بنایی نوع (س-ب-22/5) با حداقل 40 درصد وزنی کلینکر.

 

ث) سیمان پرتلند مرکب الف_ 32/5: ماده چسباننده هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب و مخلوط کردن کلینکر سیمان پرتلند با حداقل 2 نوع از مواد افزودنی (سنگ آهک ویژه، پوزولان طبیعی مرغوب، سرباره کوره آهن گدازی، خاکستر بادی، پوزولان کلسینه شده، رس ا شیل پخته شده، دوده سیلیسی) همراه با درصد مناسبی از سنگ گچ حاصل می شود. سیمان پرتلند مرکب الف _ 32/5 در تهیه ملات و بتن استفاده می شود و در اکثر مواردی که سیمان پرتلند نوع یک (1-325) به کار می رود کاربرد دارد.

3- سیمان سفید: سیمان پرتلند سفید سیمانی است که در تولید آن از مواد اولیه ای که ترکیبات رنگزای آن در حد مجاز باشد، استفاده می شود. این نوع سیمان عمدتا در نما سازی و بندکشی و کارهای تزئینی کاربرد دارد.

4- سیمان پرتلند رنگی: از افزودن رنگدانه های معدنی (بدون داشتن واکنش شیمیایی) به سیمان پرتلند معمولی یا سفید به دست می آید. از سیمان پرتلند معمولی برای ساخت سیمان های پرتلند رنگی قرمز، قهوه ای و سیاه و از سیمان سفید در تولید سیمان هایی با رنگ های روشن استفاده می شود. در ساخت سیمان های رنگی باید از رنگدانه هایی استفاده شود که در برابر عوامل جوی و تابش نور پایدار باشند. همچنین نبایستی رنگ ها در کارگاه های تولید بتن به بتن افزوده شود. از این نوع سیمان ها بیشت در نماسازی، کف سازی، بند کشی و کارهای تزئینی استفاده می شود.

09199352231 – 09122241637 مهندس مسعود کایکانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.