Blog

بسته بندی، حمل و نگهداری سنگدانه ها

سنگدانه باید قبل از مصرف در بتن و ملات، در جای مناسبی انبار شود. سنگدانه نباید برای بتن ریزی در هوای سرد در معرض یخ بندان و رطوبت و ..، در بتن ریزی در هئای گرم در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد.

سنگدانه نباید در جایی یا به گونه ای انبار شود که به مواد خارجی و زیان آور آلوده گردد.

حمل و نگهداری سنگدانه ها نباید سبب جدا شدگی آنها شود.هنگام حمل لازم استسنگدانه در پوشش یا درون مخزن قرار گیرد تا میزان آلودگی کاهش یابد سطح انبار و تجهیزات حمل نیز باید تمیز باشد.شرایط باید به گونه ای باشد که سنگدانه ها شکسته نشوند.

شن های با حداکثر اندازه بیش از 38 میلیمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از 25 میلی متر نگهداری شوند.شن های با حداکثر 38 میلی متر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از 19 میلی متر نگهداری شوند. این کار امکان جدا شدن دانه ها از یکدیگر را کاهش می دهد.

محل دپوی شن و ماسه باید به گونه ای باشد که همواره امکان تخلیه آب مازاد آنها باشد.

دیوارهای تقسیم دپوی مصالح سنگی باید به گونه ای مقاوم و پایدار باشد که در صورت خالی بودن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه ها تخریب یا جا به جا نشود.

در هنگام بارش و یا یخبندان باید سنگدانه های واقع در فضای آزاد با برزنت یا ورقه های پلاستیکی پوشانده شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.