Blog

آزمایش های استاندارد سنگ ساختمانی

آزمایش های استاندارد جذب آب، جرم مخصوص، مقاومت فشاری، مدول گسیختگی، مقاومت خمشی و مقاومت سایشی برای سنگ های ساختمانی مورد نیاز هستند.

ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی:

استفاده از سنگ در ساختمان، یا نوع مصالح، یا روش اجرا، نباید خطری برای بهداشتو سلامتی افراد و محیط زیست ایجاد کند. در صورت احتمال هر گونه تابش مضر از سنگ، آن را باید مورد بررسی و آزمایش قرار داد. عملیات ساخت و ساز و دفع ضایعات نباید موجب آلوده شدن محیط زیست، آب، خاک و فضای سبز در محیط پیرامون ساختمان گردد.

برش سنگ بایستی در یک محیط سرپوشیده با استفاده از آب انجام پذیرد.

در هنگام برش سنگ بایستی از ماسک استفاده شود.

سنگ های ساختمانی با انواع مصالح ساختمانی سازگاری دارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.