Blog

روش مصرف و میزان مصرف چسب کاشی

روش مصرف چسب کاشی پودری :

هر 4 کیلو چسب کاشی پودری را با یک لیتـر آب مخلوط می کنیم و تا رسیدن به یک خمیـر یکنواخت و همگن اختلاط را ادامه دهید و سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد نظر اجرا کنید و کاشی را روی آن قرار دهید . چسب کاشی پودری ترکیب شده با آب در کمتر از 60 دقیقه باید استفاده شود . همچنین پس از اجرای چسب روی سطح حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود .

میزان مصرف چسب کاشی پودری :

میزان مصرف چسب کاشی پودری بستگی به وضعیت سطح زیرکار ( تخلخل و ناهمواری سطح ) و شیارهای کاشی دارد ولی به طور متوسط میزان استفاده حدود 2/5 الی 4 کیلوگرم چسب کاشی پودری برای پوشش یک مترمربع می باشد .

09199352231_ 09122241637 مسعود کایکانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.